نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar زمین شناسی برای جغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمالات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar متون جغرافیای انسانی به زبان خارجه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زمین درفضا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه خوانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه جغرافیاوجغرافیای کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول سنجش ازدور نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای آبها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی اقلیم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربردعکس های هوائی وماهواره ای درجغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب وهوای کره زمین نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ژئومورفولوژی ۱ساختمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق (نظری وعملی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول وروشهای برنامه ریزی ناحیه ای نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ علم جغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای شهری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی ۱کشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب وهوای ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی ژئومورفولوژی ۲دینامیک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی ۲صنعت حمل ونقل وانر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای قاره ها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای خاکها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای کواترنر نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئومورفولوژی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar منابع وماخذجغرافیای ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای کوچ نشینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه برداری ۱ مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کامپیوتردرجغرافیا نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ژئومورفولوژاقلیمی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه برداری ۲ تکمیلی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی محیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جنگل ومرتع و مسائل آن در ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربردجغرافیاطبیعی دربرنامه ریزشهرومنطقه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفاظت خاک نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای ناحیه ای ایران ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar هیدرولوژی کاربردی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آب وهواشناسی دینامیکی (گرایش اقلیم شناسی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آبخیزداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar میکروکلیماتولوژی مقدماتی (گرایش اقلیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نقشه هاونمودارهای اقلیمی (گرایش اقلیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای ناحیه ای ایران ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کارتوگرافی (نقشه کشی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مسائل جغرافیای مناطق خشک ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای انسانی ایران ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *