نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی (پژوهشگری علوم اجتماعی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar ریاضیات پایه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی فلسفه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربردکامپیوتردرعلوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارمقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول علم اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کلیات حقوق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی تعاون نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مردم شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی جهان سوم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی جمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ تفکراجتماعی دراسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی آموزش پرورش نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مردم شناسی فرهنگی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی خانواده نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظریه های جامعه شناسی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی انحرافات اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تامین ورفاه اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی ایلات وعشایرایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تغییرات اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماردرعلوم اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی ارتباط جمعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق نظری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی قشرهاونابرابریهای اجتماعی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی توسعه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تکنیکهای خاص تحقیق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جغرافیای انسانی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی روستایی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی شهری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی سازمانها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی درادبیات فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی جنگ ونیروهای نظامی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جمعیت شناسی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar بررسی مسائل اجتماعی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی انقلاب نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی صنعتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کاربردجمعیت شناسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *