نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم اقتصادی (نظری )چندبخشی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar ریاضیات پایه ومقدمات آمار۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات پایه ومقدمات آمار۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکلان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی واصول سازمان ومدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مالیه عمومی (اقتصادبخش عمومی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی روش تحقیق نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادخرد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حسابداری صنعتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پول وارزوبانکداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حسابرسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آمارواحتمالات نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادریاضی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تاریخ عقایداقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادسنجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مالیه بین الملل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادمدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ارزیابی طرحهای اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادمنابع نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظام اقتصادی صدراسلام نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکشاورزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar نظامهای اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar پژوهش عملیاتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادصنعتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکارونیروی انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق دراقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادشهری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادمحیطزیست نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق اقتصادی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکلان میانه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادخردمیانه ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت رفتارسازمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادخردمیانه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکلان میانه ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادبخش عمومی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی اقتصادومدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجارت بین الملل نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی اقتصاد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان انگلیسی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضی مقدماتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *