نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته مدیریت دولتی نیمسال اول ۹۱-۹۲ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از استاد زانیس

دانلود فایل rar اصول حسابداری ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات وکاربردآن درمدیریت ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اصول حسابداری ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادخرد نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق اساسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar ریاضیات وکاربردآن درمدیریت ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فراگردتنظیم وکنترل بودجه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اقتصادکلان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حقوق اداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حسابداری دولتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar کامپیوتروکاربردآن درمدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مالیه عمومی وتنظیم خطمشی مالی دولت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماروکاربردآن درمدیریت ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آماروکاربردآن درمدیریت ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۳ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی ۴ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت اسلامی والگوهای آن نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی سازمان ومدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت دولتی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درمدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مبانی مدیریت دولتی ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تحقیق درعملیات ۲ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت رفتارسازمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تجزیه وتحلیل وطراحی سیستم نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت منابع انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیستمهای اطلاعاتی مدیریت نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سیراندیشه های سیاسی وتحول نهادهای اداری نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت سازمانهای محلی وشهرداریها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت توسعه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روابط کاردرسازمان نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تصمیم گیری وتعیین خطمشی دولتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar سازماندهی واصلاح تشکیلات وروشها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت تحول سازمانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مباحث ویژه درمدیریت دولتی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت تطبیقی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar جامعه شناسی سازمانها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar مدیریت تعاونیها نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar روانشناسی سیاسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فارسی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar زبان خارجی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی ) نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی نیمسال اول ۹۱-۹۲
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم نیمسال اول ۹۱-۹۲

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *