همه نوشته‌های مدیر سایت

نمونه سوالات رشته آمار نیمسال اول ۹۳-۹۴ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده وجمعیت
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

نمونه سوالات رشته امور تربیتی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته امور تربیتی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی با کامپیوتر و کاربرد ان
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تحلیل اندیشه های تربیتی با تاکید بر تفکر اسلامی
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar مدرسه و تربیت
دانلود فایل rar مهارتهای نقد و بررسی اندیشه های سیاسی و اجتماعی

نمونه سوالات رشته آموزش حرفه و فن نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته  آموزش حرفه و فن نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar بررسی طراحی سیستم تولید ۱
دانلود فایل rar بررسی طراحی سیستم تولید ۲
دانلود فایل rar تحلیل محتوای کتاب های درسی حرفه و فن دوره راهنمایی و روش تدریس آنها۲
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar زبان تخصصی
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar شناخت مواد
دانلود فایل rar صنایع دستی ۱
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

نمونه سوالات رشته آموزش دینی- عربی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته آموزش دینی- عربی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران

نمونه سوالات رشته راهنمایی و مشاوره نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته راهنمایی و مشاوره نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره سالمندان
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar بازی درمانی
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar خانواده نابسامان
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
دانلود فایل rar راهنمایی و مشاوره گروهی
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۲
دانلود فایل rar زبان تخصصی مشاوره
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar کاربردآزمونهای روانی
دانلود فایل rar متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
دانلود فایل rar مددکاری اجتماعی
دانلود فایل rar مدیریت مراکزراهنمایی ومشاوره
دانلود فایل rar مهارتهای ارتباطی کلاس
دانلود فایل rar نظریه های مشاوره و روان درمانی ۱
دانلود فایل rar نظریه های مشاوره و روان درمانی ۲

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول برنامه ریزی درسی
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar درآمدی برنقش ادبیات درمدارس
دانلود فایل rar درآمدی برنقش هنردرمدارس
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درعلوم تربیتی
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar کاربردآزمونهای روانی
دانلود فایل rar متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
دانلود فایل rar مدیریت آموزشی
دانلود فایل rar مدیریت اسلامی
دانلود فایل rar مدیریت کلاس

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی ودبستانی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (اصلی)
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره تحصیلی
دانلود فایل rar اصول وفنون راهنمایی ومشاوره خانواده
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar روانشناسی عمومی ۲
دانلود فایل rar روش تحقیق درعلوم تربیتی
دانلود فایل rar روش تدریس مهارت خواندن دردبستان
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar قصه گویی ونمایش خلاق
دانلود فایل rar کاربردآزمونهای روانی
دانلود فایل rar متون زبان تخصصی روانشناسی وعلوم تربیتی
دانلود فایل rar مدیریت آموزشی
دانلود فایل rar مدیریت مراکزپیش دبستانی ودبستانی
دانلود فایل rar مفاهیم وروش تدریس علوم قرآن درپیش دبستان ودبستان

نمونه سوالات رشته ژئومورفولوژی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته ژئومورفولوژی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آمار و احتمالات
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar جغرافیای اقتصادی ایران
دانلود فایل rar جغرافیای سیاسی ایران
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده وجمعیت
دانلود فایل rar ریاضیات مقدماتی
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar سیاست وفضا
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
دانلود فایل rar مبانی آب و هوا شناسی۱
دانلود فایل rar مبانی آب و هواشناسی ۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای سیاسی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای فرهنگی
دانلود فایل rar مبانی سنجش از دور
دانلود فایل rar مخاطرات طبیعی
دانلود فایل rar مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)

نمونه سوالات رشته آب و هوا شناسی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته  آب و هوا شناسی نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آمار و احتمالات
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
دانلود فایل rar اقلیم شناسی آماری
دانلود فایل rar اقلیم شناسی دینامیک
دانلود فایل rar اقلیم شناسی فیزیکی
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تغییر اقلیم و پیامدهای آن
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar جغرافیای اقتصادی ایران
دانلود فایل rar جغرافیای سیاسی ایران
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar ریاضیات مقدماتی
دانلود فایل rar ریاضیات مهندسی
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar سیاست وفضا
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar فیزیک عمومی
دانلود فایل rar کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی
دانلود فایل rar کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
دانلود فایل rar مبانی آب و هوا شناسی۱
دانلود فایل rar مبانی آب و هواشناسی ۲
دانلود فایل rar مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای سیاسی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای فرهنگی
دانلود فایل rar مبانی سنجش از دور
دانلود فایل rar مخاطرات طبیعی
دانلود فایل rar مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)
دانلود فایل rar هیدروکلیماتولوژی
دانلود فایل rar پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا

نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری (جدید) نیمسال اول ۹۲-۹۳ همراه با پاسخنامه در انتهای فایل های pdf اختصاصی از زانیس

دانلود فایل rar آشنایی با دفاع مقدس
دانلود فایل rar آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود فایل rar آمار و احتمالات
دانلود فایل rar آیین زندگی (اخلاق کاربردی )علوم انسانی
دانلود فایل rar اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم )
دانلود فایل rar اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۱(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه اسلامی ۲(علوم انسانی )
دانلود فایل rar اندیشه سیاسی امام خمینی
دانلود فایل rar انقلاب اسلامی ایران (علوم انسانی )
دانلود فایل rar برنامه ریزی شهری در ایران
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۱
دانلود فایل rar تربیت بدنی ۲
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی قرآن (علوم انسانی )
دانلود فایل rar تفسیرموضوعی نهج البلاغه
دانلود فایل rar جغرافیای اقتصادی ایران
دانلود فایل rar جغرافیای سیاسی ایران
دانلود فایل rar جغرافیای شهرهای کوچک و میانی
دانلود فایل rar حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم
دانلود فایل rar دانش خانواده و جمعیت
دانلود فایل rar روش تحقیق در مطالعات شهری
دانلود فایل rar ریاضیات مقدماتی
دانلود فایل rar زبان خارجی
دانلود فایل rar سیاست وفضا
دانلود فایل rar فرهنگ وتمدن اسلام و ایران
دانلود فایل rar فلسفه اخلاق (با تکیه بر مباحث تربیتی)
دانلود فایل rar کاربرد GISدر برنامه ریزی شهری
دانلود فایل rar کاربرد آمار و احتمالات در برنامه ریزی شهری
دانلود فایل rar کارتو گرافی و تهیه نقشه های موضوعی
دانلود فایل rar مبانی آب و هوا شناسی۱
دانلود فایل rar مبانی آب و هواشناسی ۲
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای اقتصادی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای سیاسی
دانلود فایل rar مبانی جغرافیای فرهنگی
دانلود فایل rar مبانی سنجش از دور
دانلود فایل rar مخاطرات طبیعی
دانلود فایل rar مطالعات منطقه ای(خلیج فارس)
دانلود فایل rar گارگاه برنامه ریزی شهری