بایگانی برچسب‌ها : دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد

آمارواحتمالات ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: آمارواحتمالات ۱
دسته: جغرافیا جغرافیای طبیعی( ژئومورفولوژی) دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

در آمدی بر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی ای اس

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: در آمدی بر سیستم اطلاعاتی جغرافیایی جی ای اس
دسته: جغرافیا جغرافیای طبیعی( ژئومورفولوژی) دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مبانی مردم شناسی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مبانی مردم شناسی
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت جهانگردی
تعداد نمونه سوالات: 2 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مالیه عمومی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مالیه عمومی
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت جهانگردی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

سازماندهی اصلاح تشکیلات و روشها

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: سازماندهی اصلاح تشکیلات و روشها
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت دولتی
تعداد نمونه سوالات: 8 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مالیه عمومی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مالیه عمومی
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت دولتی
تعداد نمونه سوالات: 6 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: کارتوگرافی و تهیه نقشه های موضوعی
دسته: جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 1 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

روشهای آماری درجغرافیا ۱

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: روشهای آماری درجغرافیا ۱
دسته: جغرافياوبرنامه ريزي شهري جغرافیا دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
تعداد نمونه سوالات: 3 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

مدیریت منابع انسانی

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: مدیریت منابع انسانی
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت صنعتی
تعداد نمونه سوالات: 4 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]

حسابداری صنعتی ۳

بانک نمونه سوالات پیام نور

نام درس: حسابداری صنعتی ۳
دسته: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد مدیریت صنعتی
تعداد نمونه سوالات: 9 عدد
فرمت سوالات: پی دی اف PDF
زبان : فارسی
امتیاز:
قیمت : رایگان
نرم افزار های مورد نیاز برای اجرا:


برنامه WINRAR برنامه sumatrapdf

 

لیست نمونه سوالات :

  • [هیچ دانلودی یافت نشد]